IELTS


โอกาสดีสำหรับนักเรียน
     คนเก่งของ EFA
  

   -นักเรียนที่แสดงความสามารถ ทางด้านภาษาอังกฤษอย่างดี
เลิศ เช่น เป็นตัวแทนโรงเรียน
ในการสอบแข่งขันวัดระดับ เป็นต้น

  -นักเรียนที่สอบเข้าได้
ในสถาบันที่เน้นการใช
้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ

  - นักเรียนที่ผ่านการสอบชิงทุน
ไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็น
ระยะอย่างน้อย 1 ปีหรือนักเรียนทุน
แลกเปลี่ยน

**นักเรียนจะต้องยื่นหลักฐาน
เพื่อติดต่อ รับใบประกาศนียบัตร
และของรางวัล**
EFAมีความมุ่งหวัง
ที่จะสนับสนุนให้นักเรียน
มีความมุ่งมั่นที่จะพััฒนา
ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษและสามารถ
นำมาใช้ได้อย่างดีเลิศ
ในอนาคต

          ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สอบ IELTS (International English Language Testing System) ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทุกคน