Intensive Courses
         EFA  จัดหลักสูตรการเีรียนการสอนที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรเฉพาะและกำหนด จำนวนผู้เรียนได้ เพื่อมุ่งเน้นให้การเรียนการสอนตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
***  สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนจะต้องติดต่อเพื่อนัดเวลาทำการทดสอบวัดระดับชั้นเรียนก่อน***
Adult
Writing
Phonetic
IELTS