กิจกรรมบริจาคของให้น้องพิการทางสายตา
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557