กิจกรรมทำบุญโรงเรียน
ณ โรงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อมวลชน (English For All School)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558