EFA จัดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเป็น 2 รูปแบบ  คือ

        1. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป                     2. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษภาคพิเศษ

[  General English Courses 

จัดการเรียนการสอนจำนวน 24 ชั่วโมง/คอร์ส เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทุกคอร์ส จะมีใบประกาศนียบัตร และประเมินผลการเรียน

[  Intensive English Courses 

จัดการเรียนการสอนจำนวน 20 ชั่วโมง / คอร์ส          ผู้เรียนภาคพิเศษสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่ต้องการ และเลือกวัน หรือเวลาที่ต้องการเรียนได้

***  สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนจะต้องติดต่อเพื่อนัดเวลาทำการทดสอบวัดระดับชั้นเรียนก่อน***